Satej patil photos. Ruturaj Rajesh Kshirsagar weds Disha Ashok Patel #Big Fat Wedding